KOLEJNY KROK W KIERUNKU FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014-2020

30 stycznia 2015r. zostały zatwierdzone przez Minister Infrastruktury i Rozwoju – p. Marię Wasiak „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Nie są to wytyczne dla Beneficjentów, a dla Instytucji Zarządzających  poszczególnymi programami operacyjnymi. Jakie informacje w nich znajdziemy, co jest istotne dla potencjalnych beneficjentów, o tym możecie się dowiedzieć w niniejszym wpisie.

Zatwierdzenie przez Panią Minister Wytycznych w zakresie Szczegółowego opisu osi priorytetowych …” daje formalną możliwość dla Instytucji Zarządzających (IZ), aby dalej pracować nad wdrażaniem poszczególnych programów. Dla każdego potencjalnego Beneficjenta Szczegółowy opis osi priorytetowych … (SzOOP) jest jednym z ważniejszych dokumentów w całej procedurze aplikowania po środki unijne. Wytyczne mają na celu ujednolicenie wszystkich przygotowywanych szczegółowych opisów zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Jak dowiadujemy się z Wytycznych … Szczegółowe opisy powinny uwzględniać podział programów operacyjnych na priorytety, działania i ewentualnie poddziałania. To wydaje się być oczywiste. Znajdujemy tam również takie pojęcie jak oś standardowa i oś pro rata. Tego typu osie występują w programach krajowych finansowanych z EFRR lub EFS zgodnie z Umową Partnerstwa. Od charakteru osi (tzn. Osi standardowej oraz osi pro rata) zależy przynależność wydatków do poszczególnych kategorii regionów oraz ustalenie poziomu dofinansowania.

I tak w przypadku osi standardowej decyduje faktyczne miejsce realizacji danego projektu, natomiast w przypadku osi pro rata wydatki są automatycznie przypisywane do kategorii regionów w oparciu o zatwierdzoną przez KE proporcję. Ten typ osi to nowość w tym okresie programowania, ze względu na wyodrębnienie Mazowsza jako odrębnego regionu, traktowanego inaczej niż pozostałe 15 województw. W związku z tym w Szczegółowych opisach znajdziecie również nowe określenia takie, jak Koperta Mazowiecka czy koperta 15 województw. Dzięki temu będziemy wiedzieli jaka kwota jest do dyspozycji na dany region w ramach poszczególnej osi priorytetowej.

Ponadto w SzOOP-ach znajdziemy standardowe informacje tzn.: opisy działania i poddziałań wraz z listą wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego oraz celami działania. Tu również znajdą się informacje o typach potencjalnych beneficjentów, typach projektów, grupach docelowych i inne standardowe informacje, które znajdowały się w tego typu dokumentach w poprzedniej perspektywie finansowej UE. To tu beneficjenci będą mogli znaleźć również tak istotne informacje jak: wartość projektu, minimalny wkład beneficjenta, wartość i poziom dofinansowania itp.

Zatwierdzenie wytycznych powinno pozwolić IZ na sukcesywne zamieszczanie na swoich stronach poszczególnych SzOOp-ów. A to już to niezmiernie ważne dokumenty dla beneficjentów. Ja zawsze zaczynam pracę od analizy SzOOP- przygotowując dokumenty aplikacyjne. Mam nadzieję, że te wytyczne to już naprawdę zwiastun wiosny, czyli ogłaszania pierwszych konkursów! Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

FB_specjalistyczne

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Maja

Maja

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca i konsultant Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Centralnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych na przedsięwzięcia celu publicznego. Prowadzi badania nad jakością życia w mieście.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj.

error: Treść jest chroniona !!