O nas

Połączyła nas pasja i przekonanie, że warto tworzyć miejsca i rzeczy z myślą o ludziach. Jesteśmy przekonani, że jedną z dróg do ciekawych, lepszych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań jest uniwersalne projektowanie (Design for all) na które z pewnością nas stać. Wiemy, że rozwiązania, które w niskim stopniu cechuje ich uniwersalność są zbyt drogie w użytkowaniu i mogą wykluczać, ograniczać lub stygmatyzować !


Artur, doświadczony Design Researcher oraz audytor ds. dostępności, zawodowo związany z PKP S.A. Prowadzi badania naukowe m.in. w ramach otwartego przewodu doktorskiego w obszarze jakości przestrzeni publicznej z perspektywy użytkownika. Członek Research and Innovation Coordination Group (RICG) przy Międzynarodowym Związku Kolei (UIC). Na co dzień prowadzi projekty z zakresu badań i innowacji (R&I) m.in. jako Team Leader w międzynarodowych projektach Programu Shift2Rail stosując w pracy z rozproszonym, międzynarodowym zespołem badawczym zwinne metody zarządzania (Agile Method). Realizuje w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. audyty zapewnienia dostępności dworców kolejowych wraz z oceną zgodności rozwiązań z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) na różnych etapach ich budowy lub modernizacji. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie przedsięwzięć celu publicznego. Autor publikacji technicznych i naukowych. Laureat Nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe oraz Nagrody Ministra Infrastruktury za wartość naukową jako współautor publikacji „Metody i modele badawcze w inżynierii procesów budowlanych”

Zainteresowania: Design Research, Zrównoważona mobilność, Uniwersalne projektowanie, Interoperacyjność, Scrum, Value Management (VM) and Value Engineering (VE) User Experience (UX).

Artur: experienced Design Researcher and accessibility auditor, professionally affiliated to PKP S.A. He conducts scientific research, among others, as part of PhD thesis in the scope of quality of public space from the user’s perspective. Member of the Research and Innovation Coordination Group (RICG) of the International Union of Railways (UIC). On a regular basis, he conducts research and innovation (R&I) projects, e.g. as Team Leader in international projects of the Shift2Rail Programme, using agile management methods in working with a team of research. As part of the Railway Stations Investment Programme, PKP S.A. conducts audits to improve accessibility of railway stations and assess compliance of solutions with Technical Specifications of Interoperability (TSI) for persons with reduced mobility (PRM) at various stages of its construction or modernization. He has almost twenty years of experience in project management in the field of public purpose projects. Author of technical and scientific publications. Laureate of the Award of the Rector of the Poznań University of Technology for scientific excellence and the Award of the Minister of Infrastructure for scientific value as co-author of the publication „Research methods and models in construction process engineering”.

Artur’s expertise: Design Research, Sustainable Mobility, Universal Design, Interoperability, Scrum, Value Management (VM) and Value Engineering (VE) User Experience (UX).

Zobacz wszystkie wpisy


MAciejMaciejdr hab. filozofii, biolog, kognitywista, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Poszerzył swoją wiedzę w zakresie nadzoru nad spółkami prawa handlowego i zdobył doświadczenie korporacyjne, dzięki pełnieniu obowiązków członka Rady Nadzorczej dużej Spółki Akcyjnej. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Wykorzystuje wiedzę neurokognitywistyczną w szkoleniach dla wyższej kadry menedżerskiej, policji i nauczycieli. Prywatnie tato Julii, Tosi, Mileny, Olgi i Jerzyka.

Zobacz wszystkie wpisy


MajaMaja, absolwentka europeistyki na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 2003 roku skutecznie wspiera jako konsultant i doradca instytucje publiczne w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych. Swoje doświadczenie budowała już w okresie przedakcesyjnym. Rok 2014 był dla niej rokiem mniejszej aktywności zawodowej ale z początkiem roku 2015 wraca po urlopie macierzyńskim na rynek pracy, co zbiega się z realnym początkiem nowego okresu realizacji programów unijnych z perspektywy 2014-2020. Optymistycznie nastawiona do świata wierzy, że fundusze unijne pomogą poprawić jakość życia w naszym kraju. W pracy chętnie wykorzystuje projektowe podejście do zadań, a w każdym analizowanym przedsięwzięciu dużą wagę przykłada do wyników analizy efektywności ekonomicznej. Jest przekonana, że wynik tej analizy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego przedsięwzięcia. Interesuje się inżynierią wartości w cyklu życia produktów i metodami zapewnienia trwałości efektów opartymi na zarządzaniu wartością funkcjonalno-użytkową. Prywatnie szczęśliwa mama Franciszka, która czas wolny spędza najchętniej w gronie najbliższych. Jej pasją pozazawodową jest bieganie połączone z odkrywaniem nowych miejsc oraz kibicowanie swojej ukochanej drużynie piłkarskiej.

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

error: Treść jest chroniona !!