JAK POPRAWIĆ ATRAKCYJNOŚĆ MIASTA W KONTEKŚCIE USTAWY KRAJOBRAZOWEJ?

O tym jak istotne jest uporządkowanie informacji w przestrzeni publicznej i jaki to ma wpływ na jej użytkownika pisaliśmy już wcześniej. Nowa Ustawa tzw. krajobrazowa daje Samorządom nie tylko nowe narzędzie do walki o uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej ale również inspiruje i umożliwia inne działania poprawiające jakość życia mieszkańców. A jak może odbywać się proces estetyzacji miejsca i poprawy jakości życia w przestrzeni publicznej w kontekście nowej ustawy – przykład w niniejszym artykule.

Zgodnie z nową Ustawą tzw. krajobrazową, samorządy otrzymują szansę by precyzyjniej określać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także mogą skuteczniej dbać o wizerunek miasta lub gminy w oparciu o własną identyfikację wizualną i w zgodzie z systemami informacji, które przede wszystkim zyskają szansę, by nie ginąć w chaosie dzikich reklam.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej jako: Ustawa krajobrazowa) wprowadza do wielu aktów prawnych szereg definicji, m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazów kulturowych i priorytetowych. Samorządy dzięki temu dysponują nowymi instrumentami mającymi na celu uporządkowanie i poprawę jakości informacji umieszczanej w przestrzeni publicznej.

O tym, jak istotne jest uporządkowanie informacji w przestrzeni publicznej i jaki to ma wpływ na jej użytkownika pisaliśmy już m.in. w tekście pt. „Prywatność i wspólnotowość mieszkańców miast”, gdzie zwróciliśmy uwagę m.in. na to, że w dzisiejszym świecie jednym z najbardziej deficytowych towarów są zasoby uwagi. Osłabienie koncentracji przez nadmiar niskiej jakości informacji i reklamy lub jej zbyt duże nagromadzenie w przestrzeni publicznej stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników, na których taki stan wpływa bardzo niekorzystnie.

W kontekście próby uporządkowania krajobrazu, który niewątpliwie wpływa na sposób odczuwania miejsca i funkcjonowania w przestrzeni miasta czy gminy warto wprowadzać nowe reguły umieszczania treści reklamowej i informacyjnej podczas urządzania lub zagospodarowania przestrzeni publicznej. Moim zdaniem problematyka umieszczania informacji w przestrzeni, w której funkcjonujemy, to nie tylko zarządzanie reklamą i jej jakość w pasie drogowym czy w innych obszarach tej przestrzeni. Nie chodzi tu także o nowy sposób na skanalizowanie dochodów do Samorządów, choć z pewnością nowa ustawa stwarza ku temu możliwości. Znacznie istotniejsze jest aby ustalić reguły czytelnego i dobrze postrzegalnego umieszczania informacji i reklamy, tak by nie wpływała negatywnie na odbiorców i nie była zbyt agresywna. Ponadto właśnie uporządkowanie sposobu umieszczania różnych treści w przestrzeni publicznej, w czasach gdy informacja jest podstawą wszelkich działań, stwarza zupełnie nowe możliwości budowy marki Samorządów i miejsc przez nich urządzanych (przestrzeni). Być może jest to szansa na inteligentne tworzenie miejsc w których informacja oraz umiejętnie wkomponowana reklama nie są źródłem prostego dochodu z opłat za umieszczenie ale sposobem na tworzenie wartości miejsca opartego na funkcjonalności użytkowej eksponowanych treści i estetyce.

Informacja i reklama powinna być inteligentnie wkomponowana w kontekst miejsca i nie przysłaniać jego walorów i nie oddziaływać negatywnie na funkcjonowanie użytkownika. Z pewnością należy unikać agresywnego przysłaniania walorów krajobrazowych (por. fot. 1) gdyż powoduje to poczucie niskiej wartości miejsca, które odwiedzamy lub które użytkujemy.

 strafa-piesza-design-for-all-artur-fojud
fot. 1 Widok w kierunku reprezentacyjnej strefy pieszej w miejscowości o walorach turystycznych.

 … i co dalej ?

Wójtowie (Burmistrzowie i Prezydenci) powinni przemyśleć w jaki sposób wykorzystać nowe narzędzia do skutecznego zarządzania informacją i estetyką miast i gmin. Dzięki temu przestrzeń publiczna ma szansę zyskać na wartości i poprawić jakość życia jej użytkowników. Często podkreślamy, że jakieś miejsce jest nie tylko estetyczne ale informacja w nim jest czytelna i dobrze zorganizowana, przez co czujemy się w takim miejscu lepiej, przez co to miejsce postrzegamy jako przyjazne. Czy zatem Samorządy wykorzystają szansę, by w ten właśnie sposób zdobyć przewagę konkurencyjną w rywalizacji o zadowolenie użytkowników i pozycjonowanie własnej marki, przekonamy się niebawem ? Moim zdaniem szybkie generowanie przychodów z chaotycznie umieszczanych reklam jest znacznie mniej opłacalne w ostatecznym rozrachunku niż inteligentne zarządzanie treścią i reklamą, z jednoczesną budową wartości miejsca w świadomości użytkownika. Ta wartość decyduje często o innych typach, znacznie poważniejszych i stałych wpływów pośrednich (nie z reklamy) do budżetu, w wyniku wypracowania przewagi konkurencyjnej miejsca (a tym samym i Samorządu). Dobrze postrzegane jako przyjazne i estetyczne miejsca są kluczem do przyciągnięcia kapitału zarówno finansowego jak i ludzkiego a to jest w perspektywie rozwoju miasta bardziej opłacalne niż tylko wpływ z reklam.

Efektu wzrostu wartości przestrzeni miasta czy gminy nie osiągnie się także w wyniku wprowadzanie i egzekucję zakazów lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych. te działania są potrzebne ale warto przede wszystkim podjąć działania kreatywne w które warto zaangażować także projektantów miejskich, plastyków i lokalną społeczność. Pierwszym krokiem i podstawą porządkowania treści i wytycznych ich umieszczania jest wdrożenie reguł i zasad lokowania treści w przestrzeni publicznej skoordynowanego i spójnego z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Ten system to fundament, który powinien być odpowiednikiem, tak staranie dobieranej i wykorzystywanej w praktyce biznesowej przez najlepiej wy-pozycjonowane w świadomości użytkowników firmy – Identyfikacji korporacyjnej (ang. CI – Corporate Identity).

Od takiego właśnie fundamentu warto zaczynać porządkowanie i ustalenie reguł umieszczania treści w przestrzeni miast i gmin. Powinno to być jednym z priorytetowych działań, które pomogą wyróżnić miejsce i zbudować jego wartość. taką wartość tworzy konsekwencja działania prowadząca do poprawy postrzegalności, dostrzegalności i czytelność informacji w przestrzeni. Informacja prawidłowo lokowana nie rywalizuje o uwagę ani z walorami ani z funkcją użytkową tego miejsca a jednak jest dostrzegana.

Treść informacyjna i jej sposób wkomponowania w przestrzeń publiczną są w stanie poprawiać jakość funkcjonowania użytkowników miejsca (i poprawić jakość ich życia). Ta poprawa jakości buduje w świadomości użytkowników pozytywne skojarzenia i emocje z miejscem (przestrzenią). Uporządkowanie treści i wyeliminowanie odczuć negatywnych wynikających z nadmiaru informacji, agresywnej kolorystyki czy niedopasowania kompozycyjnego – powoduje, że użytkownicy odczuwają przestrzeń lepiej. Wówczas są też bardziej skłonni uznać, że poprawia to ich jakość życia i bezpieczeństwo funkcjonowania i chętniej korzystają z tej przestrzeni – pozostając w niej.

Zatem tzw. Ustawy krajobrazowej nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście zarządzania reklamą komercyjną i metodą kierowania strumienia dochodów z tej reklamy, ale przede wszystkim jako sygnał do systemowego porządkowania zaniedbanej przez lata przestrzeni i konsekwentnego budowania wartości miejsc. Ustawa jest bardzo potrzebnym narzędziem w kontekście poprawy jakości budowy wartości miejsca (przestrzeni publicznej), gdyż nie tylko daje inspirację do działania ale także wskazuje na potrzebę regulowania zasad wykorzystując mechanizmy na poziomie prawa miejscowego i opracowując własną „mapę drogową” dla działań korygujących i naprawczych oraz wypracowując własne standardy.

… co to oznacza w praktyce ?

Zagadnienie jest na tyle szerokie, że w praktyce nie sposób wyczerpać tej tematyki w ramach jednego artykułu. I choć nie sposób przytoczyć całej palety możliwych działań w ramach tzw. projektowania pozytywnych emocji i budowy wizerunku wartościowego miejsca to warto podkreślić, ze kluczowy jest odpowiedni dobór i sposób ekspozycji treści informacyjnej oraz reklamy, tak aby nie rywalizowała ona zbyt agresywnie o zasoby uwagi z walorami przestrzeni w której się znajduje. Dlatego wcześniej tak jednoznacznie podkreśliłem działanie, które jest fundamentem dla wszelkich innych czyli opracowanie zbioru reguł związanych z kolorystyką, grafiką i znakiem dostosowanymi i dopuszczalnymi do stosowania w przestrzeni przy tworzeniu treści informacyjnych. Ma to bardzo duże znaczenie także w budowie wizerunku i pozycjonowaniu miasta czy gminy w świadomości użytkowników w umysłach których powstają skojarzenia znaków i kolorów z miejscem. te skojarzenia gdy są pozytywne, stają się naturalnym nośnikiem promocji miejsca oraz przyciągania.  Ten zbiór reguł to indywidualny kod i sposób na tworzenie informacji wizualnej pozwalający budować wartość i estetykę miejsca. Zarządzając jakością przestrzeni, warto konsekwentnie używać wspomnianego kodu wyróżniającego miejsce do zarządzania wyglądem m.in. witryn sklepowych, elewacji i kluczowych miejsc obsługi mieszkańca i gościa takich jak np. infokioski, przystanki komunikacji zbiorowej, dworce czy uliczne pasaże handlowe itp.

Ustawa „Krajobrazowa” powinna zachęcić Samorząd właśnie do tworzenia własnych reguł i podjęcia działań w celu kreowania wartościowej informacji wizualnej przez wszystkich interesariuszy lokujących informację w przestrzeni publicznej. Dla przestrzeni dla których zostanie wprowadzony pakiet reguł na poziomie prawa miejscowego w zakresie m.in. sposobu ekspozycji i lokowania informacji oraz reklam skoordynowany z zasadami przyjętej do stosowania wizualnej identyfikacji i dla miasta czy gminy, znacznie łatwiej jest wprowadzać i skutecznie egzekwować opłatę reklamową od umieszczanych treści w przestrzeni publicznej. Ustawa daje legitymację także w odniesieniu do tych treści, które bezpośrednio mogą oddziaływać na użytkowników przestrzeni lub wpływać na tą przestrzeń, nawet jeśli są zlokalizowane w przestrzeni prywatnej. Powinno to stanowić dodatkową zachętę i motywację, aby przyjmować stosowne regulacje na poziomie praawa miejscowego i porządkować konsekwentnie i systemowo miejsca publiczne wzmacniając wartość i markę miejsc i przestrzeni funkcjonalnych ogólnie dostępnych (publicznych).

Pomimo, że ustawa krajobrazowa dopiero zacznie funkcjonować w najbliższej przyszłości, pojawiają się już ciekawe przykłady prób podejmowania działań w jej duchu. takie przykłady wskazują również na celowość podjęcia współpracy Samorządów z profesjonalnymi doradcami, projektantami miejskimi, plastykami, grafikami i wykonawcami w celu stworzenia reguł dla identyfikacji wizualnej. Warto pamiętać aby dla efektów tych działań uzyskać akceptację społeczną i dlatego powinny zostać włączone w proces również lokalne społeczności, które mają być beneficjentami uzyskanych efektów.

Jednym z ciekawszych przykładów konsekwentnego i systematycznego działania w obszarze poprawy wizerunku i funkcjonalności miejsca, może być działanie Miasta Myszków. Samorząd ten skutecznie zrealizował już częściowo przedsięwzięcie w sprawie systemowej wymiany i wyposażenia miejsc obsługi podróżnych na terenie miasta, dzięki czemu uzyskano zarówno efekt uporządkowania jak i podniesienia wartości tych miejsc funkcjonalnych jakimi są przystanki miejskiej komunikacji zbiorowej. Ponadto całość przygotowana jest w taki sposób aby w przyszłości skutecznie i sprawnie wyznaczać miejsca dla prezentowania reklam i innych treści.

Jak pokazuje przywołany wcześniej nieszablonowy schemat przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia zagospodarowania przestrzeni publicznej z jednoczesnym uporządkowaniem miejsca ekspozycji treści i reklam oraz budowy wizerunku miasta, działanie to stworzyło szansę ciekawej realizacji dla przedsiębiorców obsługujących cały proces (por. Ilustrację 1). Dzięki precyzyjnie opisanemu zamówieniu, w zakresie wymagań dotyczących lokowania treści z wykorzystaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta, mogli oni wykazać się swoją kreatywnością i zastosować reguły wyznaczone w tym Systemie, by sprostać oczekiwaniom dotyczącym estetyki miejsca jak i zaproponowania unikalnych wzorów funkcjonalnych wyposażenia przestrzeni w odniesieniu do przystanków komunikacji zbiorowej – tworząc i realizując indywidualny typ wiat. Na ilustracji 1 zaprezentowano jednostki zaangażowane w skuteczną realizację  całego procesu, które nie tylko stworzyły przy współpracy z Samorządem ciekawe wzory użytkowe ale także zadbały o to by nakłady na ich realizację były akceptowalne i nie odbiegały od cen rynkowych.

GRAFIKA_A2HMabc

Ilustracja 1 Schemat procesu kreowania wzoru użytkowego wiaty przystankowej i realizacji przedsięwzięcia –  oprac. własne.

Tego typu nietypowe działania były do tej pory sporadycznie stosowane przez Samorządy, mając na uwadze problematykę jaka została poddana w wyniku konsultacji ustawy krajobrazowej szerokiej dyskusji, mogą stanowić wzór do podejmowania pionierskich działań w zakresie porządkowania i budowania ciekawych rozwiązań. W gąszczu typowych i niczym się nie wyróżniających pod względem estetyki i funkcjonalności rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, dla których sama estetyka praktycznie nie była istotna, pionierskie i ciekawe rozwiązania, jak to zrealizowane przez Samorząd Myszkowa przy współpracy z Przedsiębiorcami może wyznaczać kierunek działań wart naśladowania. Zadanie to wymagało od uczestników procesu (plastyk, projektant, nadzór, wykonawca i samorząd) elastycznego podejścia i kreatywnego poszukiwania zarówno wzoru użytkowego jak i metody efektywnej ekonomicznie implementacji tego wzoru w procesie samej realizacji wiat przystankowych. Należy podkreślić, że przy porównywalnych nakładach często w tego typu zamówieniach uzyskuje się zgoła odmienne efekty, których przykłady przedstawiono na fot. 2 i 3. Natomiast dla porównania efekty uzyskane w realizacji miasta Myszków zaprezentowano na fotografiach 4 i 5. Z pewnością jest to początek drogi ale już na tym etapie w mojej ocenie osiągnięto ciekawszy efekt niż przy klasycznym zamówieniu wiat stosowanych powszechnie. Myślę, że jest to droga, którą warto rozważyć w każdym przypadku gdy planuje się przedsięwzięcie tworzenia, wyposażania czy rewitalizacji przestrzeni publicznych.

Wskazany przykład nie został wybrany przypadkowo, gdyż właśnie przystanki komunikacji zbiorowej są najczęściej nośnikami nieuporządkowanej informacji i chaotycznie rozmieszczonej reklamy, będąc jednocześnie jednymi z najmniejszych samodzielnych elementów funkcjonalnych przestrzeni publicznych. Jak widać przy odrobinie chęci i podejmowaniu przemyślanych decyzji od samego początku procesu inwestycyjnego można uzyskać ciekawe rozwiązania, które na dodatek mogą być modułowo rozwijane (por. Ilustracja 2).

Rozwiązanie-typowe-design-for-all-artur-fojud
fot.2 Rozwiązanie typowe (źródło: internet)

Rozwiązanie-typowe-design-for-all-artur-fojud2
fot. 3 Rozwiązanie typowe (źródło: internet)

A2HM_foto06fot. 4  Rozwiązanie alternatywne (źródło: A2HM)

A2HM_foto07fot. 5 Rozwiązanie alternatywne (źródło A2HM)

Lepsze rozwiązania to konsekwencja dobrej współpracy wielu stron procesu

Cieszy fakt, że można znaleźć w Polsce Samorządy, które działają nie szablonowo a przywołana Ustawa krajobrazowa może tylko wzmocnić ich starania o jakość przestrzeni publicznej i jakość życia użytkowników. Mam nadzieję, że dla tych, którzy do tej pory nie rozważali tego typu działań przykład Myszkowa i wymagania Ustawy krajobrazowej będą stanowiły cenne źródło inspiracji do podejmowania działań zorientowanych na jakość uzyskanych rozwiązań. Jeśli takie podejście zostanie upowszechnione, wszyscy na tym zyskamy bo przestrzeń wokół nas będzie ciekawsza, atrakcyjniejsza i lepiej odbierana przez jej użytkowników. A stosowane wzory użytkowe będą ładniejsze i bardziej funkcjonalne.

Przywołany przykład efektów, jakie można było uzyskać przy porównywalnych nakładach na ich realizację w stosunku do zamówienia typowych rozwiązań skutecznie uzyskany przez ok 35 tysięczne miasto pokazuje, że działania takie mogą podejmować skutecznie wszystkie Samorządy niezależnie od zasobności czy wielkości. Myszków podejmując te starania przetarł szlak, tym którzy chcą zmienić słabo urządzone lub zaśmiecone przestrzeni miejskie. Nieskomplikowanym ale przemyślanym i konsekwentnym działaniem, przeprowadził proces inwestycyjny uzyskując ciekawy i niepowtarzalny wzór użytkowy pozycjonujący miasto w świadomości użytkowników i odwiedzających je gości. I choć dokładne wymierne efekty ekonomiczne tego działania trudno w tym momencie określić, to z pewnością osiągną już więcej niż gdyby zrealizował typowe zamówienie niewyróżniające go niczym. To pierwszy krok aby poprawić nasze otoczenie bo „życie dzieje się także miedzy budynkami” i warto zadbać aby rozgrywało się w coraz lepszej i bardziej funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

Zyskali nie tylko użytkownicy i miasto

W mojej opinii zyskał nie tylko Samorząd ale także zyskali pozostali uczestnicy procesu poprzez możliwość realizacji tego zadania. Ta konkretna realizacja wzbogaca ich doświadczenie, pokazuje, że potrafią poszukać rozwiązań nieszablonowych i umożliwia zaprezentowanie ich marki na tle konkurencji w oparciu o ciekawą i skutecznie obsłużoną realizację co z pewnością jest wartościową referencją dla innych zamawiających.

Przedsiębiorca powinni mieć „marzenia” oparte o wizję realizacji ciekawych i efektywnych rozwiązań zorientowanych na jakości. Choć realizacja takich marzeń na trudnym rynku zamówień publicznych, gdzie rządzi zasada „100% cena” wymaga by budujący własną markę opartą na jakości oferowanych rozwiązań Wykonawcy, znaleźć korzystne rozwiązania organizacyjnie i technicznie, pozwalające na niełatwym rynku, nie tylko przetrwać ale także nie aby nie zatrzymać własnego rozwoju. A jak „pokazuje” praktyka, właśnie taka umiejętność elastycznego dostosowania się do wymagań rynku i Zamawiającego przy jednoczesnym zapewnieniu rozpoznawalności marki na podstawie ciekawych realizacji jest kluczem do sukcesu.

Jak widać po osiągniętych efektach Przedsiębiorcy obsługujący miasto Myszków w prezentowanym procesie taki klucz moim zdaniem znaleźli co zaowocowało nie tylko poprawą jakości miejsca obsługi podróżnych (przystanki komunikacji zbiorowej) ale również umożliwiło pozycjonowania marki zarówno miasta jak i wykonawcy.

Firmy uczestniczące w całym procesie z pewnością skuteczniej mogą wykorzystać zdobyte podczas tej realizacji doświadczenie w obsłudze Samorządów niż ich konkurencja, która zaprezentuje rozwiązania typowe. Efekt końcowy w tym przypadku zależał od zaangażowania się w całe przedsięwzięcie zarówno autora Systemu Identyfikacji Wizualnej, którym w prezentowanym przypadku była Pani Anna Borkowska, jak i wymagał aby oczekiwane efekty techniczne przedstawione w dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę architektoniczno – budowlaną Wojciecha Pyttela i Krzysztofa Siedmoka zostały prawidłowo wkomponowane we wytworzonym wzorze użytkowym jaki powstał w wyniku współpracy osób pełniących nadzór autorski nad realizacją tej dokumentacji (Tomasz Borkowski, Grzegorz Tkacz) w ścisłej współpracy z firmą wykonująca całe zamówienie tj. A2HM z Koźmina Wielkopolskiego, która wykonała, dostarczyła i zamontowała wiaty przystankowe uwzględniając wszystkie wytyczne zarówno wynikające z SIW (System Identyfikacji Wizualnej) jak i dokumentacji technicznej.


Z ofertą Przedsiębiorcy z Koźmina Wielkopolskiego – firmy A2HM zapoznałem się już wcześniej podczas zeszłorocznych (2014) targów GMINA i InvestField, które odbyły się w Poznaniu. Wówczas pisałem o ich ciekawej propozycji interaktywnego przystanku w artykule pt. „Szansa na Smart City

Wtedy, zwróciłem uwagę nie tylko na pomysł ciekawej realizacji przystanku z interaktywnym wyposażeniem (fot. 6) ale także na otwartość przedstawicieli Firmy na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb Zamawiających opartą na wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Prezentowane, wówczas rozwiązania miały na celu służyć nie tylko jako zadaszenie dla oczekujących na transport w komunikacji zbiorowej, ale także pełnić funkcję dostępu do informacji o aktualnym rozkładzie jazdy i ewentualnych opóźnieniach wskazywanych on-line oraz pełnić funkcję, w miarę potrzeb, nośnika informacji miejskiej lub treści edukacyjnej przeplatanej np. reklamą. Nie zaniedbano także aspektów monitoringu bezpieczeństwa użytkowników i modułów chwilowej rozrywki służących podróżnym w oczekiwaniu na transport zbiorowy Przykładowe funkcje takiego interaktywnego przystanku pokazano na Ilustracji 2.

inter_przyst

Ilustracja 2 Przykładowe funkcje uzupełniające interaktywny przystanek (oprac. własne na podstawie materiałów A2HM)

Niedawno podczas rozmowy z przedstawicielami firmy A2HM, uzyskałem informację o tym, że poważnie przygotowują się do wprowadzenia na stałe do swojej oferty modułów, które umożliwią w dostępnej cenie na planowanie i rozwój przystanków z wersji podstawowej do wersji miejsc kompleksowo obsługujących potrzeby i oczekiwania użytkowników w miastach, które aspirują do miana Smart City.

A2HM_foto08

fot. 6 Prezentacja interaktywnego przystanku firmy A2HM (źródło: A2HM)

Z informacji jakie zebrałem kontaktując się z Zarządem firmy A2HM, nie ustaje Ona w poszukiwaniu coraz to nowych innowacyjnych rozwiązań i aktualnie może zaoferować bogatą gamę rozwiązań poprawiających jakość obsługi użytkowników w miastach i gminach, a także innowacyjne rozwiązania systemowego i niedrogiego zarządzania treścią (rozkłady jazdy, informacja miejska, kampanie społeczne czy reklama) z wykorzystaniem elementów małej architektury czy podstawowego wyposażenia miejsc w mieście takich, jak przystanki komunikacji zbiorowej.

Ciekawym projektem, który aktualnie jest rozwijany oprócz estetycznych i funkcjonalnych stron oferowanych tzw. mebli ulicy czy wyposażenia przestrzeni publicznej przez firmę A2HM jest projekt bezpiecznej infrastruktury mającej za zadanie nie tylko obsługę potrzeb użytkownika ale wprowadzający dodatkowe elementy w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników m.in. na przystankach komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego dla Samorządu stosunku jakości do ceny usługi.

Warto zatem przyglądać się dalszym poczynaniom i takim realizacjom jak omawiane w przykładzie przedsięwzięcie miasta Myszków oraz firmom budującym swoją pozycję rynkową na jakości i innowacyjności na trudnym rynku zamówień publicznych. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy inne innowacyjne i ciekawe rozwiązania m.in. także przedsiębiorcy z Koźmina Wielkopolskiego – być może właśnie w kontekście poprawy bezpieczeństwa użytkowników w przestrzeni publicznej, co jest jednym z głównych elementów, które służą poprawie jakości życia w mieście. Jednak aby tak się stało Samorząd musi chcieć podjąć trud aby poprawić jakość przestrzeni publicznej a przywołana na wstępie Ustawa krajobrazowa jest jednym z narzędzi, które może w takim działaniu pomóc, jeśli zostanie ona, w miarę możliwości szybko wdrożona i skutecznie zaimplementowana w praktyce.


Niniejszy materiał powstał przy współpracy z firmą A2HM i choć zawiera lokowanie produktów, został wybrany przez Autora jako ciekawa ilustracja dotychczasowych dobrych praktyk współpracy Przedsiębiorców z JST w zakresie budowy wartości miejsca w ramach ilustracji zagadnienia w kontekście: „Ustawa krajobrazowa to nie tylko narzędzie do upiększania miejsca”!


Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Artur

Artur

Projektant miejski, krytyk przestrzeni publicznej i audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), konsultant wielu Samorządów. Wykładowca akademicki. Ekspert mobilności miejskiej. Prowadzi badania nad miastem użytecznym. Ekspert Fundacji Instytut Samorządowy.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj. Zobacz także wystąpienie Artura podczas TEDx Poznań z 2012 roku.

error: Treść jest chroniona !!