FINANSOWANIE REWITALIZACJI W LATACH 2014 – 2020

Jak już pisałam we wcześniejszych artykułach duże szanse na uzyskanie dofinansowania w nowej perspektywie finansowej będą miały projekty rewitalizacyjne. Czy jednak rzeczywiście łatwo będzie uzyskać dofinansowanie i sięgnąć do tego worka z pieniędzmi?

W ramach nowego okresu programowania dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty rewitalizacyjne, które traktują rewitalizację jako kompleksowe działania społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne skoncentrowane na danym terytorium (obszarowo).

Działania rewitalizacyjne, które będą dotyczyć wszystkich obszarów: społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych będą mogły być finansowane zarówno z EFS i EFRR. Tylko z budżetu państwa na realizację projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO z EFRR dostępne będzie 361,5 mln EUR, natomiast 508,5 mln EUR dofinansuje budżet państwa w ramach projektów EFS, przy czym tylko część będzie projektami rewitalizacyjnymi. Aby dofinansować wkład krajowy z budżetu państwa projekty muszą spełnić łącznie kilka warunków.

  • Po pierwsze – nie mogą to być projekty objęte pomocą publiczną, projekty generujące dochód oraz projekty objęte pomocą de minimis.
  • Po drugie dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie projektu nie może przekroczyć 10%kosztów kwalifikowanych. Po trzecie tego typu projektu muszą wpisywać się w priorytety inwestycyjne, wcześniej zdefiniowane jako wspierające rewitalizację. I po czwarte projekty muszą stanowić część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć́.

Zasady dofinansowania projektów rewitalizacyjnych znajdą się w aneksach do kontraktów terytorialnych, priorytetowo traktowane będą działania infrastrukturalne, których realizacja będzie wpływała na zmniejszanie zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru, w tym projekty dotyczące zabudowy mieszkaniowej. I tak na przykład w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014+ na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych przeznaczono 80 mln EUR.

Dofinansowanie w ramach tego działania może sięgnąć nawet 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, oczywiście najbardziej promowane będą projekty kompleksowe. Oczywiście wszystkie projekty muszą wynikać z kompleksowych programów rewitalizacji, a ich spektrum jest naprawdę szerokie, od przebudowy i adaptacji budynków na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne itp., przez poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej, renowacje wspólnych części budynków mieszkalnych, aż po wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie obiektów ekonomii społecznej. Oczywiście odrębne finansowanie rewitalizacji będzie dostępne dla ZIT-ów, jednak na ten temat nie ma jeszcze szczegółowych informacji w WRPO.

Podsumowując wsparcie projektów rewitalizacyjnych jest duże, a zakres możliwych do realizacji projektów naprawdę szeroki (na przykładzie WRPO). Oczywiście głównymi beneficjentami będą podmioty publiczne i to one mają szansę na największy poziom dofinansowania tego typu inwestycji, zarówno z EFS, EFRR, jak i z budżetu państwa ale nie są to jedyni beneficjenci lecz o tym już niebawem.


Wybrane wcześniejsze artykuły z zakresu rewitalizacji:


 

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Maja

Maja

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca i konsultant Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Centralnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych na przedsięwzięcia celu publicznego. Prowadzi badania nad jakością życia w mieście.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj.

error: Treść jest chroniona !!