JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY PROGRAMOWE DLA NOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACJI?

W ostatnim czasie przyglądałam się zagadnieniom finansowania rewitalizacji w nowym okresie programowania. Jak wynika z mojej analizy rzeczywiście spore pieniądze będą mogły pozyskać Samorządy na projekty rewitalizacyjne. Czy jednak te gminy zdążą się kompleksowo i racjonalnie przygotować do realizacji tych projektów?


Po pierwsze gminy muszą przygotować lub zaktualizować programy rewitalizacji, tak aby traktowały rewitalizację w sposób możliwie najbardziej kompleksowy i aby ich programy były zgodne z wytycznymi w zakresie rewitalizacji. Prawidłowa i kompleksowa wizja czyli program rewitalizacji powinien być zgodny z założeniami do przyszłej ustawy o rewitalizacji. 

Czy jednak Samorządu mają na takie działania pieniądze?

W większości przypadków pewnie nie!

Jak więc sfinansować te bardzo potrzebne działania?

Tu z pomocą „przychodzi” Program Operacyjny Pomoc Techniczna (LINK). 23 kwietnia MIR ogłosiło konkurs dla JST „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

W ramach konkursu Beneficjenci, czyli gminy posiadające status miast, będą mogły otrzymać wsparcie w procesie przygotowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.

Procedura wnioskowania odbywać się będzie w dwóch etapach, a fiszki projektowe można składać do 1 czerwca 2015r. Przy czym projekty będą realizowane do końca 2018r. Gminy mogą zgłaszać do dofinansowania projekty o minimalnej wartości 100 tys. zł i maksymalnej 5 mln zł. Jednocześnie wkład własny stanowić musi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych zgłaszanego projektu.

W ramach etapu 1 beneficjenci składają fiszki projektowe, w których opisują propozycje w zakresie program rewitalizacji, jak I propozycje modelowych działań pilotażowych. Jednocześnie fiszki, które zostaną wybrane w I etapie konkursu nie dostają automatycznie dotacji. Dopiero w II etapie konkursu projekty będą wybierane do dofinansowania, jednak dla beneficjentów okres kwalifikowalności projektów rozpocznie się już od dnia ogłoszenia listy wybranych 50 (+/- 5) fiszek projektowych.

Wydatki oczywiście będą refundowane dla wybranych do dofinansowania projektów (nie więcej niż 20). W etapie 2 Wnioskodawcy będą składać już pełne wnioski z załącznikami. Zgodnie z regulaminem konkursu projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w dwóch częściach:

Część I to program rewitalizacji, czyli opracowanie/aktualizacja/uzupełnienie programu rewitalizacji wraz z identyfikacją w ramach danego programu rewitalizacji wybranego tematu i w jego zakresie – konkretnego problemu/wyzwania, którego będzie dotyczył modelowy pilotażowy.

Część II to modelowy pilotaż składający się z:

  • szczegółowego opisu zidentyfikowanego w części I problemu/wyzwania, którego dot. pilotaż̇ wraz z jego pogłębioną̨ analizą i diagnozą oraz określeniem celów pilotażu,
  • opracowania dokumentacji, rozwiązań́, procedur etc. koniecznych w procesie przygotowania pilotażu, w tym np.: szczegółowe analizy, mapy, ekspertyzy, plany działań́, pogłębione koncepcje realizacji przedsięwzięć́ i projektów rewitalizacyjnych
  • opracowania dokumentacji projektowej koniecznej do przeprowadzenia pilotażu, w tym np.: plany zagospodarowania przestrzennego, studia wykonalności, dokumentacja przetargowa, OOŚ, dokumentacja techniczna, etc.
  • Beneficjenci na każdym etapie realizacji projektu muszą korzystać z zewnętrznego doradztwa eksperckiego, muszą włączyć społeczność lokalną oraz prowadzić działania edukacyjne.Schemat-realizacji-projektu-design-for-all-artur-fojud

Rys. 1: Schemat realizacji projektu (źródło: http://www.popt.gov.pl )

Dla zainteresowanych polecam stronę konkursu, gdzie znajdziecie więcej szczegółowych informacji związanych z konkursem, jak również spotkaniami informacyjnymi dla Potencjalnych Beneficjentów.

Mimo iż w ramach projektu będzie dofinansowanych tylko ok. 20 projektów, to bardzo ważny jest element edukacyjny, który mają spełniać wybrane projekty.

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Maja

Maja

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca i konsultant Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Centralnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych na przedsięwzięcia celu publicznego. Prowadzi badania nad jakością życia w mieście.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj.

1 Comment

error: Treść jest chroniona !!