JAK BUDOWAĆ POLSKIE SMART MIASTO LUB GMINĘ (CZĘŚĆ 2)

Polskie miasta są zbyt słabo przygotowane by samodzielnie wdrożyć ideę Smart City. Dlatego podstawą sukcesu w drodze do inteligentnego miasta (Smart City) jest wybór konsultanta a nie integratora czy sprzedawcy technologii. Zły wybór oznacza porażkę i samobójstwo wyborcze a dla mieszkańców utraconą szansę na poprawę jakości życia w mieście.

Podstawy przygotowane i co dalej?

W drugiej fazie wdrażania idei inteligentnego miasta lub gminy (Smart miasto lub gmina) należy przystąpić do  realizacji szczegółowej dokumentacji systemu. W fazie tej wybrany wcześniej Konsultant, który przeprowadził skuteczne przygotowanie do wdrożenia idei Smart, na poziomie I pełni już tylko rolę Audytora i doradcy samorządu w procesie oraz przygotowuje odpowiedni cykl szkoleń wewnętrznych dla kadry urzędników. Główna rolę wykonawczą w  fazie drugiej pełni Integrator.

Określone w etapie pierwszym (o którym można przeczytać tutaj) cele wdrożenia Smart City wraz z opisem oczekiwanych efektów są wytyczną do koncepcji zakresu i sposobu wdrożenia. Jest to pierwsze z zadań jakie wykona Integrator. Następnie po akceptacji koncepcji wraz z analizą kosztów i korzyści przystąpi do uszczegóławiania dokumentacji technicznej, prawnej i technologicznej wybierając jednocześnie właściwych partnerów technologicznych przedsięwzięcia. Na tym etapie powinien zostać zaproponowany i uszczegółowiony montaż finansowy dla przedsięwzięcia wraz z jego harmonogramem etapowego wdrożenia uwzględniającym okresy testowe i niezbędny czas na strojenie systemu zarządzania inteligentnym miastem.

Ewolucja zamiast rewolucji

W mojej opinii polskie miasta są na takim poziomie rozwoju, który pozwala skutecznie wdrażać podstawowe zakresy inteligentnego zarządzania. Jednak proces ten jest długi i może być kosztowny jeśli nie będzie oparty na współpracy z  Konsultantem merytorycznym. Jego rolą jest m.in. to aby doprowadzić do zintegrowania istniejących systemów z planowanymi w taki sposób aby najpełniej wykorzystać potencjał miasta i doprowadzić do kompleksowego i kompletnego wdrożenia idei Smart. Dlatego powinien On uczestniczyć w procesie wdrażania idei Smart od najwcześniejszego etapu np. audytu potrzeb i budowy założeń (faza I).

Z doświadczenia z różnymi polskimi miastami wiem, że stosowane w nich innowacyjne czy tzw. inteligentne systemy są ze sobą słabo zintegrowane pomiędzy sobą i rzadko wymieniają się danymi a czasami wręcz ich wzajemna współpraca jest zablokowana. Jeśli nie istnieje przepływ danych i uzupełnianie się systemów to nie ma mowy o inteligentnym wykorzystaniu zasobów co jest podstawą we wdrażaniu idei Smart.

Dlatego należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad dostępnym potencjałem i kosztami jego strojenia, optymalizacji oraz nad możliwością i zasadnością integracji już eksploatowanych systemów. Powinny one stanowić część przyszłego systemu Smart. Najlepszą drogą do Smart City zarówno dla miast jak i gmin w Polsce jest metoda ewolucyjna oparta na maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów uzupełnionych niezbędną technologią. Ale nie technologia jest najważniejsza w mojej opinii lecz prawidłowe dostosowanie przestrzeni publicznej do roli inteligentnego miasta. To właśnie od jakości tej przestrzeni będzie zależało skuteczne wdrożenie inteligentnych systemów poprawiających jakość życia mieszkańców. Bo o to chodzi we wdrożeniu idei Smart!

Przestrzeń publiczna a Smart City

Konieczny jest zatem plan rozwoju i  rewitalizacji miejskiej przestrzeni publicznej w zakresie pozwalającym na skuteczne wdrożenie usług i systemów, które umożliwią poprawę jakości życia mieszkańców. Działania muszą mieć na celu poprawę dostępności i jakości oraz uzupełnienie wyposażenia tej przestrzeni aby na tej bazie mogły tam funkcjonować spójnie nowe użyteczne funkcje. Przemodelowanie przestrzeni i jej właściwe „umeblowanie” w inteligentnym mieście czy gminie ma spowodować by zachęcała ona do pozostania w niej oraz łatwego korzystania i stała się atrakcyjną alternatywą dla innych aktywności gdy ludzie wychodzą z domu np. spacerować po centrach handlowych!  Taka przestrzeń ożywia miasto i  staje się płaszczyzną rozwoju przedsiębiorczości. Przestrzeń publiczna w inteligentnym mieście czy gminie musi zostać odzyskana dla ludzi i zmienić się z zamierającej dzisiaj w integrującą i „ożywioną” poprzez jej obudowanie atrakcyjnymi możliwościami wykorzystania przez mieszkańców i gości miasta lub gminy!

Jeszcze o roli Integratora

Przestrzeń publiczna musi pełnić rolę miejskiej platformy i fundamentu inteligentnego miasta. Decydując się na wdrożenie Smart City należy w pierwszej kolejności określić potrzeby i możliwości poprawy przestrzeni publicznej oraz dostosowania jej do przyszłych celów jakie musi spełniać w inteligentnym mieście lub gminie. Być może niezbędny zakres zmian przestrzeni publicznej będzie determinował wdrażanie idei Smart obszarowo a nie warstwowo (funkcjonalnie). Decyzja ta musi byc podjęta na możliwie najwcześniejszym etapie programowania Smart miasta lub gminy. Wracając do roli Integratora, jego rola w II fazie realizacji Smart miasta lub gminy sprowadza się do czterech podstawowych zadań:

  • opracowania koncepcji wdrożenia z analizą kosztów i korzyści,
  • przygotowania propozycji montażu finansowego przedsięwzięcia,
  • opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej wraz z harmonogramem wdrażania etapowego zmian,
  • przeprowadzenia analizy rynku dostawców technologii.

Konsultant w II fazie realizacji pełni rolę Audytora wewnętrznego Projektu “Smart”, nadzorując działania Integratora oraz rekomendując działania samorządowi, któremu ma zapewnić dodatkowo odpowiednią pomoc techniczną w postaci szkoleń i innych form transferu użytecznej wiedzy narzędziowej np. poprzez warsztaty i gry decyzyjne budujące kompetencje inteligentnego zarządzania po stronie przyszłego operatora Smart City czyli Samorządu. To jest równie ważne działanie jak poprawa jakości przestrzeni miasta czy gminy oraz implementacja nowoczesnych technologii. Moim zdaniem część technologii w miastach już eksploatowanych nie jest wykorzystywana nawet w 50 % gdyż kadra nie przeszła odpowiedniego szkolenia wdrożeniowego i myśli kategoriami „starych” przyzwyczajeń i niedostosowanych w pełni procedur.

Integratora-design-for-all-artur-fojud

 

 (Kliknij aby powiększyć)

Partner technologiczny wkracza na scenę Smart City

Integrator w fazie drugiej, ma przygotować rozwiązania na tyle szczegółowo aby rozpocząć dialog techniczny z potencjalnymi dostawcami niezbędnych technologii. Ich wybór musi zostać poprzedzony analizą wielokryterialną oferowanych rozwiązań. Muszą one zapewniać osiągnięcie oczekiwanych efektów bez potrzeby kompromisowych uproszczeń. Ostateczny wybór partnerów technologicznych przedsięwzięcia następuje na podstawie takiej właśnie analizy. Może zostać ona dokonana jedynie na podstawie szczegółowej oceny dostępnych technologii, mogących wspierać i umożliwiać kompleksową realizację celów wdrożenia. Dlatego warto zadbać o wybór takiej technologii, której modułowa budowa pozwala na elastyczne skalowanie do potrzeb rozwijającego się miasta przyszłości i szybkiego reagowania na zmiany! O tym co dzisiaj (stan na styczeń 2015) oferują partnerzy technologiczni polskiemu samorządowi w temacie Smart City oraz o ich roli w procesie tworzenia polskiego miasta przyszłości już w następnej części mini cyklu „Jak budować polskie Smart miasto lub gminę”

 c.d.n.

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Artur

Artur

Projektant miejski, krytyk przestrzeni publicznej i audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), konsultant wielu Samorządów. Wykładowca akademicki. Ekspert mobilności miejskiej. Prowadzi badania nad miastem użytecznym.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj. Zobacz także wystąpienie Artura podczas TEDx Poznań z 2012 roku.

error: Treść jest chroniona !!