FUNDUSZE DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA PRZYKŁADZIE WRPO 2014-2020

Uczelnie wyższe, aby sięgnąć po pieniądze z regionalnego programu operacyjnego w województwie wielkopolskim powinny wykreować projekty bardziej ambitne niż do tej pory. Nie mogą po prostu budować nowych budynków na potrzeby dydaktyczne, czy też ich remontować. Na co więc, mogą liczyć uczelnie wyższe w nowej perspektywie finansowej w ramach WRPO w perspektywie 2014-2020 ?

Jednak nadal w ramach działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki – uczelnie wyższe ale również jednostki naukowe i ich konsorcja oraz konsorcja naukowo-przemysłowe będą mogły rozwijać swoją bazę badawczą poprzez budowę, rozbudowę i/lub adaptację obiektów pod infrastrukturę̨ B+R oraz będą miały możliwość zakupu i/lub modernizacji infrastruktury badawczej.

Ale … W nowej perspektywie finansowania Uczelni wyższych ograniczeń jest znacznie więcej niż do tej pory! Istotnym wymogiem jest to, że projekty muszą być zgodne z wyznaczonymi w naszym województwie inteligentnymi specjalizacjami, ich zakres musi być zgodny z wynegocjowanym w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym.

Również ważne jest, że w ramach projektu musi być zapewniona rzeczywista współpraca z przedsiębiorcami. Projekt powinien być współfinansowany ze źródeł prywatnych i posiadać biznes plan na przyszłe wykorzystanie powstałej infrastruktury B+R.

Zatem już na podstawie tych kilku warunków, widać, iż sięgnięcie po te środki będzie nieco bardzej skomplikowane i będzie wymagało ścisłej współpracy z sektorem prywatnym, na co zapewne nie wszystkie wyższe uczelnie są gotowe.

Jednak wg mnie to świetny pomysł! Uczelnie muszą mieć realny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i tak naprawdę powinny dobrze wsłuchiwać się w ich potrzeby i współpracować, bo tylko to zapewni odpowiedni poziom i stopień przygotowania przyszłych pracowników oraz umożliwi faktyczny rozwój poprzez transfer wiedzy i technologii w realnych zastosowaniach a skuteczna komercjalizacja badań naukowych musi być jednym z głównych celów finansowania nauki. Oczywiście mówimy o komercjalizacji, która przyczyni się do finansowania uczelni a nie tylko pracowników naukowych przy okazji ich aktywności w uczelni :-)! Naukowcy powinni w Polsce zarabiać bardzo dobrze ale przy okazji rozwoju Projektów realizowanych dla uczelni, które mają być istotnym źródłem finansowania rozwoju dla skutecznych na tym polu jednostek naukowo-badawczych. Zatem przy tak postawionych warunkach chciałabym, by unijne wsparcie nauki wykreowało „dźwignię finansowania” badań i rozwoju oraz przyczyniło się do transferu wiedzy, który wzmocni gospodarkę.

badania-design-for-all-artur-fojudUczelnie wyższe mogą skorzystać również w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych oraz działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Oczywiście nie są to działania związane ze szkolnictwem ale uczelnie znalazły się wśród grupy potencjalnych beneficjentów, którzy mogą dokonać pewnych inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii czy też inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Szkoły wyższe mogą również realizować projekty w ramach działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Zatem będą mogły dokonywać inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu czy też będą mogły przygotowywać wydarzenia kulturalne i historyczne.

Działanie 4.5 ochrona przyrody, to kolejna możliwość dla szkół wyższych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. W moim przekonaniu uczelnie mogą np. przygotowywać projekty polegające w szczególności na budowie, rozbudowie, modernizacji i doposażeniu ośrodków prowadzących działalność́ w zakresie edukacji ekologicznej.

Uczelnie muszą również mieć zdolność by sięgnąć po środki na projekty związane z rewitalizacją w ramach działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Gdyż w tym obszarze bardzo potrzebne jest innowacyjne i twórcze podejście do rozwiązania problemów rewitalizacji w ramach których istotne jest wzmocnienie efektów społecznych tych działań.

Aby nie skupiać się wyłącznie na działaniach dających się szybko skomercjalizować ale także skutecznie wypromować polską naukę oraz zbudować markę polskich uczelni i upowszechnić metody i modele skutecznego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji – również tych niższych, warto umiejętnie skorzystać ze wsparcia w ramach Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej . Na tym polu uczelnie będą mogły podejmować działania promujące naukę̨ i innowacyjność́ wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno kształcenia ogólnego i zawodowego).

Jak widać w założeniach, uczelnie mają szerokie pole do popisu i duże możliwości aplikowania o środki unijne, tylko projekty muszą naprawdę wynikać z realnych potrzeb tych jednostek , a one muszę być zbieżne z założeniami programu i poszczególnych działań i wtedy środki te mogą wpłynąć na dalszy rozwój szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce. W nowej perspektywie pojawia się rzeczywista szansa by dokonać zmiany jakościowej w obszarze współpracy nauki z biznesem i transferu wiedzy oraz technologii. To wszytko może przyczynić się do poprawy finansowania badań, rozwoju i nauki w Polsce ale czy Uczelnie są gotowe na to by działać na tym polu skuteczniej? Z pewnością te najlepiej zorganizowane –  Tak, ale ile takich jest zobaczymy w bieżącej perspektywie, poznając je po efektach !

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Maja

Maja

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca i konsultant Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Centralnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych na przedsięwzięcia celu publicznego. Prowadzi badania nad jakością życia w mieście.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj.

error: Treść jest chroniona !!